PRIVACYBELEID

Geüpdatet op 25 januari 2022

1. Partijen en voorwerp

Storyteller Productions (hierna “Storyteller Productions” of de “verwerkingsverantwoordelijke”)

Rundvoortstraat 1, 2520 Ranst

KBO/BTW: 0754.803.718

E-Mail: info@storytellerproductions.be

Telefoon: +32 (0)472 45 13 35

Storyteller Productions stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.storytellerproductions.be, (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt worden door Storyteller Productions.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Storyteller Productions alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinde voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Storyteller Productions verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordening”)

Storyteller Productions is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”) In voorkomend geval verbindt Storyteller Productions zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De Verwerking van deze gegevens door Storyteller Productions, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Storyteller Productions opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Storyteller Productions, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

– Contactformulier

– Inschrijven op nieuwsbrieven

– Cookie gebruik van website

– Etc.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

– (Gepersonaliseerde) Reclame

– Opstellen offertes door Storyteller Productions

– Facturatie

– Communicatie

– Etc.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Storyteller Productions de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– Locatie maatschappelijke zetel of woonplaats

– Bedrijfsgegevens

– Etc.

Storyteller Productions verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij/x zijn/haar/x vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar/x persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje onderaan de pagina goedkeuren. Hierin wordt hij/zij/x gewezen op ons Privacybeleid en de hieraan verbonden cookies. Doormiddel van het aanklikken van volgende knop: “AKKOORD” (eveneens aangegeven rechtsonder de pagina in het desbetreffende vakje), gaat hij/zij/x akkoord met het privacybeleid zoals op deze pagina omschreven, en de daaraan verbonden regels.

Wij houden geen rekening met andere omschrijvingen op websites van derden. Wij houden ons aan de “GDPR” wetgeving.

Toestemming is een essentiële voorwaarden voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Storyteller Productions. Elke overeenkomst die Storyteller Productions en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar/x persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij/x op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Storyteller Productions, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Contact of website bezoek door minderjarigen

Storyteller Productions zal nooit gegevens gebruiken van minderjarige jongeren (-18 jaar), tenzij de ouders of voogd van de minderjarigen daarvoor uitdrukkelijk (schriftelijk, mail, etc.) toestemming geeft. Wij zullen eveneens nooit content (foto, video, etc.) op onze website plaatsen, dat kan beschouwd worden als aanstootgevend, en dus niet voor de ogen van -18 jarige bestemd zou zijn. Wanneer u toch vragen of bedenkingen hebt bij de publicatie van een bepaald artikel, foto, video, etc. gelieve ons dan asap hierop aan te spreken via mail: info@storytellerproductions.be

Onze andere gratis diensten (contactformulier, nieuwsbrief, etc.) zijn vrij toegankelijk, en hebben geen leeftijd gebaseerde limieten. Wanneer één van deze wordt aangevraagd hebben wij dan ook geen inkijk in de leeftijdscategorie van de aanvrager, en of deze dus al dan niet meerderjarig is. Vanaf een bepaalde dienst bij ons wordt aangekocht, vragen wij steeds algemene voorwaarden te ondertekenen waarin duidelijk gevraagd wordt dat de aanvrager bevestigd meerderjarig te zijn op dag van aanvraag.

6. Bewaartermijnen van de persoonsgegevens van de Gebruiker

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 5 (vijf) jaar.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Storyteller Productions voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Storyteller Productions voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Storyteller Productions, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Storyteller Productions zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij/zij/x de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

8. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@storytellerproductions.be, of per post, vergezeld van een kopie van zijn/haar/x identiteitskaart aan het volgende adres: Rundvoortstraat 1, 2520 Ranst.

a. Recht op toegang

In Overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Storyteller Productions het recht van de Gebruiker op de toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

– de betrokken categorieën persoonsgegevens;

– de ontvanger of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

– in geval de ontvangers gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties zijn, de passende of geschikte waarborgen;

– indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;

– het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

COMMUNICATIE

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens als die relevant zijn.

Als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt, sturen we jou regelmatig nieuwsbrieven en e-mails. Deze bevatten waardevolle inhoudelijke artikels en informatie, uitnodigingen voor gratis en betalende activiteiten, kortingscodes of aanbiedingen, etc.

Je kunt je op om het even welk moment zelf uitschrijven voor deze nieuwsbrieven onderaan de betreffende mail. We maken gebruik van derde partijen die alle Europese en andere lokale regelgeving respecteren. Indien het uitschrijven niet vermeld staat onderaan de mail, of om de één of andere reden je nadien deze nog zou ontvangen, gelieve ons dit dan te melden via mail.

Eénmaal per jaar sturen we jou een uitdrukkelijke vraag om je gegevens na te kijken en je interesse te bevestigen.

COOKIES

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Storyteller Productions of die van een derde partij.

We gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Door deze cookies is het mogelijk dat we ook jouw gedrag op andere websites kunnen volgen, maar enkel om jou beter te leren kennen en op meer geschikte manier onze diensten te kunnen aanbieden.

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN

Indien er voor een bepaald project mensen van buitenaf ingeschakeld dienen te worden vragen wij vooraf altijd eerst de toestemming van de Opdrachtgever.

Al onze collega’s zijn in orde met de GDPR wetgeving.

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Onderaan zie je steeds de datum van de meest recente update.

Keuzes voor persoonsgegevens en aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en communicatie.

We bieden je de kans om zelf jouw gegevens uit onze e-maillijst te verwijderen.

Op aanvraag kunnen we je ook inzage geven in welke gegevens bij ons bewaard worden en deze gegevens kunnen indien je dat wil verwijderd worden uit onze informatie.

COOKIES UITZETTEN

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

E-MAILLIJSTEN

Er worden e-mails verzameld en deze worden alleen maar gebruikt indien de klant hier uitdrukkelijk zijn toestemming heeft voor gegeven via een opt-in mail.

Je kan je uitschrijven op elk moment.

E-mails worden niet doorgegeven aan derden tenzij dit nodig is ter verwerking van gegevens (bv: facturen van externe medewerkers)

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen en volgen de regelgeving hierover op. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via onze contactgegevens.