ALGEMENE VOORWAARDEN

GIVEAWAY

Onderaan staan onze algemene voorwaarden, hierin wordt verklaart waar beide partijen recht op hebben, en ter voorkoming van misverstanden en-/of onduidelijkheden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Storyteller Productions als mediabedrijf en de winnaar van een giveaway actie.

OVERZICHT

– Je bent 18 jaar of ouder (of hebt toestemming van ouders of wettelijke voogden voor je deelname aan deze wedstrijd).

– Je gaat ermee akkoord dat Storyteller Productions de foto’s zal publiceren en gebruiken on- en offline.

– Je bevestigd akkoord te gaan met een locatie max 10km rondom Ranst (of anders overeengekomen).

– De Giveaways worden beheerst door Belgisch recht. Elk geschil dat zich kan voordoen zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Antwerpen, België.

– Storyteller Productions behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel de giveaway op enig moment te annuleren of de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden te wijzigen, een dergelijke wijziging is onmiddellijk van kracht op moment van publicatie.

– Geldigheidsduur 30 kalenderdagen na beëindiging giveaway. Indien er binnen deze termijn geen concrete overeenkomst is, en de nodige documenten niet ondertekend zijn, wordt de giveaway nietig verklaard.

– Er zullen geen andere professionele, beroepsmatige foto- of videografen aanwezig zijn tijdens het realiseren van de giveaway shoot. Indien wij dit wel constateren wordt elke vorm van samenwerking onmiddellijk stopgezet, en zullen de verplaatsingskosten gefactureerd worden aan de giveaway winnaar!

AANSPRAKELIJKHEID

Storyteller Productions is NIET aansprakelijk voor enige schade op locatie (inclusief inboedel) waarvan de winnaar van de givaway (mede-) eigenaar is, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de foto- of videograaf, zijn/haar assistent(en) of diens vertegenwoordigers. Wij als bedrijf kunnen in GEEN enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. De foto- of videograaf kan in GEEN enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, etc. van de wederpartij tijdens de fotoshoot of videoreportage. De foto- of videograaf kan in GEEN enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of de beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de foto- of videoreportage.

De giveaway winnaar gaat er verder mee akkoord Storyteller Productions als bedrijf, de zaakvoerder en medewerkers niet in diskrediet te brengen, noch zal lasteren of belasteren, of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van Storyteller Productions en de mensen aan het bedrijf verbonden kan schaden.

Wanneer de giveaway winnaar aanspraak doet op derden (familie, vrienden, kennisen, klanten, etc.), dit bijvoorbeeld ter aanvulling van een foto- of videoreportage. Valt dit over de gehele lijn onder de verantwoordelijkheid van de giveaway winnaar. Hij/zij/x bevestigt dan ook de betreffende personen gebrieft te hebben over waar de content juist voor gebruikt gaat worden, en vraagt uitdrukkelijk mondeling hun toelating. Indien er na registratie ontwikkelingen ontstaan waardoor een bepaalde partij, zijn verdere samenwerking wil stopzetten, en dit ten koste komt van het reeds geregistreerde beeldmateriaal zal dit een intern disscussiepunt zijn, waarbij Storyteller Productions niet te maken mee heeft en Storyteller Productions het verdere recht geeft tot het gebruiken van het reeds geregistreerde beeldmateriaal tenzij dit gerechtelijk wordt ondernomen, en Storyteller Productions gerechtelijk wordt gevraagd, geadviseerd of opgelegd deze content te verwijderen, of verder in het bezit te hebben.

VERZEKERING

Voor, tijdens en na de opdracht is ieder individu voor zichzelf aansprakelijk. Wij als bedrijf staan voor een vrije meningsuiting. Indien er tijdens de foto- of videoreportage verwikkelingen ontstaan die de personen voor de camera of de foto- of videograaf in gevaar kunnen brengen, is dit de keuze van iedere partij om dit toe te staan of niet. Storyteller Productions, zal dan ook niet instaan, noch de schuld op zich nemen bij gebeurlijke ongevallen.

VOORBEHOUD

Storyteller Productions heeft het recht een opdracht te weigeren indien na bekendmaking van de winnaar, nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering onmogelijk of onaanvaardbaar maken. Daarom vragen wij u, een duidelijke omschrijving te geven van wat voor soort opdracht (fotoshoot of videoreportage) er voor ogen wordt gehouden, en hoe deze eventueel zal verlopen. Indien dit niet in het aanbod van Storyteller Productions past, of wegens omstandigheden de eisen van de winnaar niet voldoen aan de aangeboden giveaway, kan Storyteller Productions afzien van enige samenwerking. In sommige gevallen is het mogelijk bepaalde aanpassingen toe te voegen aan een giveaway actie, dit kan wel de nodige kosten met zich meebrengen die zullen doorgerekend worden aan de giveaway winnaar, en dienen betaald te worden voor de content zal afgeleverd worden.

EXCLUSIVITEIT

Storyteller Productions giveaways zijn exclusief. Dit betekent dat je er mee instemt dat er GEEN andere professionele, beroepsmatige of student foto- of videografen op de registratie locatie(s) aanwezig zullen zijn. Indien de winnaar van de giveaway reeds een samenwerking heeft afgesloten met een andere foto- of videograaf, bijvoorbeeld voor een huwelijk of evenement, zal de giveway nietig verklaard worden. En zal er een andere winnaar worden aangesteld. Indien dit verzwegen wordt en wij ter plaatsen moeten vaststellen dat er toch een andere foto- of videograaf aanwezig is, valt dit onder inbreuk op de algemene voorwaarden die aan onze samenwerking zijn verbonden. Dit wordt dan ook als nietig bevonden, de heen- en terugreis van de foto- of videograaf naar de eerder afgesproken locatie zal dan ook ten allen tijden doorgefactureerd worden aan de giveaway winnaar. Indien de exclusiviteit van Storyteller Productions niet gerespecteerd wordt, kan dit leiden tot verdere juridische stappen.

OVERMACHTSITUATIES

Bij ziekte of overmacht zullen wij er alles aan doen om de giveaway winnaar zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. En zo spoedig mogelijk een andere opdrachtdatum afspreken voor de foto- of videoreportage. Er worden dan ook NOOIT compensaties geschonken voor welk ongemak dan ook. Bij overmacht of technische problemen verklaart de giveaway winnaar zich akkoord, en kunnen er GEEN gerechtelijke stappen ondernomen worden. Er wordt GEEN (emotionele)schadevergoeding uitbetaald.

WEERSOMSTANDIGHEDEN: Indien een opdracht staat ingepland op een buitenlocatie, zijn we tot op een bepaalde grens beschermd tegen eventueel buien-, sneeuw– en/of stormen. Indien de weersomstandigheden zich echter niet lenen tot de geplande registratie, wordt deze verplaatst naar een andere datum. Dit telkens in overleg met de giveaway winnaar.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VANUIT DE VLAAMSE OVERHEID: Indien er bepaalde voorwaarden worden opgelegd vanuit de Vlaamse Overheid, zullen we dit onderling altijd eerst bespreken. Indien de Overheid uitdrukkelijk een eventuele samenkomst verbied, en desbetreffende giveaway niet zou mogen doorgaan (binnenlocatie met te weinig afstand, samenkomst met meer dan aangewezen personen), zullen wij in onderlingen communicatie de giveaway verplaatsen, of bepaalde wijzigingen toepassen waardoor deze wel zou kunnen doorgaan.

PUBLICATIE DOOR STORYTELLER PRODUCTIONS

Storyteller Productions heeft het recht en de toestemming om de gemaakte content (video- of fotomateriaal) te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden. Dit inclusief het portfolio, promotie, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik en reclame. De giveaway winnaar stemt hiermee dan ook in na ondertekening van de Algemene Voorwaarden.

BEHIND THE SCENE’S

Tijdens de foto- of videoreportage kan het zijn dat er foto’s of videobeelden gemaakt worden van de locatie (inclusief personen) voor publicatie op sociale media (Facebook, Instagram, website, Pinterest, Twitter, etc.)

AUTEURSRECHT

De geschonken giveaway uitgevoerd door Storyteller Productions wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De content (video, audio, foto, etc.) blijven eigendom van Storyteller Productions. Bij levering van de bestanden geeft het bedrijf de giveaway winnaar de toestemming om de bestanden te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, tenzij anders overeengekomen. Bij inbreuk op de auteursrechten op de producties van Storyteller Productions, rekent het bedrijf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft GEEN recht op verder (mis)gebruik van desbetreffend werk.

PRIVACY

Storyteller Productions zal in geen geval persoonlijke gegevens (e–mail, telefoon, adres, etc.) doorgeven aan derden of openbaar maken. Verder kan u zich ten allen tijden afmelden van onze mailinglijst.

DOWNLOADEN VAN BESTANDEN

De downloadbare bestanden die we afleveren zijn slechts 7 dagen beschikbaar. Indien deze tijd verstreken is, vervalt de downloadlink en heeft u GEEN toegang meer tot deze. De bestanden worden afgeleverd in “social friendly” formaat, en zijn niet bedoeld voor prints, canvas, posters, etc. Indien er toch afdrukken van welke aard dan ook gemaakt worden door de giveaway winnaar, zijn wij niet aansprakelijk voor het eindresultaat. Hoge Resolutie foto’s kunnen altijd verkregen worden tegen een voordelige prijs. Ondernemers en bedrijven krijgen buiten de bestanden voor publicatie op sociale media, ook een versie afgeleverd voor website gebruik. Het wordt hen dan ook aanbevolen de juiste bestanden, op het juiste media te uploaden voor de beste kwaliteit.

BEHEER VAN MEDIABESTANDEN

Na het afleveren van de foto’s en de bevestiging van goede ontvangst door de giveaway winnaar, is Storyteller Productions niet meer verantwoordelijk voor corrupte (foute) bestanden, onjuistheden of dergelijke meer. Indien de giveaway winnaar de aangeleverde bestanden om welke reden dan ook niet meer kan terugvinden, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. We houden immers niet van elk project back-ups bij. Daarom raden we ten zeerste aan om deze zo snel mogelijk verantwoord te kopiëren naar meerdere dragers: usb, harde schijf, Cloud services of dergelijke meer.

PRODUCTEN

Bij interesse in producten of afdrukken, kan je bij Storyteller Productions vrijblijvend een prijslijst aanvragen. Indien de gewenste producten niet vermeld staan in de prijslijst kan er steeds naar geinformeerd worden bij onze leverancier. We maken hiervan een offerte zodat je nooit voor onverwachtheden komt te staan. Wanneer men immers zelf het initatief neemt om afdrukken of producten met een fotoafdruk te bestellen elders, valt dit NIET onder de verantwoordelijkheid van Storyteller Productions. Elk bedrijf handteerd namelijk andere standaarden, kwaliteiten en services. Storyteller Productions kan dan ook in GEEN allen tijden betrokken geraken in dit process. Dit valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de giveaway winnaar of derden.

PUBLICATIE DOOR GIVEAWAY WINNAAR

Wij vragen onze giveaway winnaar onze huisstijl te respecteren. Dit houdt in dat bij publicaties van de foto’s op welke media dan ook. Er GEEN gebruik zal gemaakt worden van overliggende filters of van een crop (beeld bijsnijden, logo van Storyteller Productions wegsnijden, verhoudingen wijzigen, etc.) functie. Kortom, de giveaway winnaar bevestigd met ondertekening het beeldmateriaal zo te publiceren in de look and feel die hij/zij/x aangeleverd krijgt. Wij leveren het beeldmateriaal telkens aan in social media vriendelijk formaat. Wij vragen dus ook om de beelden niet vierkant (1×1) te uploaden op Instagram of dergelijke platformen (bij profielfoto’s is dit wel toegestaan). Eveneens verzoeken wij de giveaway winnaar telkens @Storyteller_Productions.BE te vernoemen (taggen) bij publicatie van het beeldmateriaal.

Content gemaakt door Storyteller Productions mag door de giveaway winnaar gedeeld worden op sociale media. Het beeldmateriaal mag echter NOOIT verder bewerkt worden (filters, beeldcorrectie, bijsnijden, converteren, etc.) zonder communicatie met Storyteller Productions. Verder is het NIET toegestaan (tenzij dit duidelijk vermeld is) de beelden die gemaakt zijn tijdens de giveaway, te gebruiken voor commerciële doeleinden. Dit zal dan ook opgevolgd worden door ons bedrijf, en als auteursrechtenschending aanzien worden indien dit wel gebeurt. Indien wij dit vaststellen en na persoonlijke communicatie er geen gehoor komt, of dat dit voorval zich nadien wederom moet stellen, zullen wij dit gerechtelijk aanvechten.

PUBLICATIE DOOR DERDE

Indien er meerdere mensen (partner, kinderen, familieleden, vrienden, collega’s, etc.) deel uitmaken van de foto- of videoreportage is het toegestaan dat zij de content publiceren. Dit eveneens onder dezelfde voorwaarden als de winnaar van de giveaway actie, die hen hier dan ook van op de hoogte zal brengen. Indien er welke rechten dan ook geschonden worden door derde personen, zal de giveaway winnaar hiervoor verantwoordelijk gesteld- en berecht worden.

GELDIGHEIDSDATUM

De geldigheidsdatum van een giveaway actie bedraagt 30 kalenderdagen na de beëindiging van de giveway. Indien er op ons bekendmakingsbericht naar de giveaway winnaar, geen reactie komt, of de winnaar op een gegeven moment niet meer reageert (binnen de 3 kalenderdagen), aanschouwen wij dit als afzien van de giveaway actie. En kan er een ander persoon die heeft deelgenomen aangesteld worden als rechthebbende op de fotoshoot of videoreportage gekoppeld aan de giveaway.

RECENSIE

Wij organiseren onze giveway actie met doeleinde onze winnaar een prachtige en zorgeloze samenwerking te bezorgen, maar evenals om ons bedrijf in de kijker te zetten. Daarom vragen we de betrokken partijen bij het verkijgen van de previews van de shoot (via digitaal platform), en voor definitieve (downloadbare) aflevering van de foto’s, een Google Review te schrijven betreffende hun samenwerking en ervaring met Storyteller Productions.