ALGEMENE VOORWAARDEN

FOTOGRAFIE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Storyteller Productions als mediabedrijf en de opdrachtgever, evenals op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Storyteller Productions kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaandelijke waarschuwing wijzigen.

De wederpartij dient bij een aanvraag of een wijziging van zijn aanvraag op eigen initiatief kennis te nemen van de voorwaarden die op dat respectievelijk ogenblik geldig zijn.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Storyteller Productions slechts bindend indien deze door de eigenaar van het mediabedrijf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

De ondertekende van deze voorwaarden bevestigd zijn ware identiteit mede te delen, en te bevestigen dat deze meerderjarig is op dag van aanvraag voor desbetreffende opdracht! Wanneer de aanvrager niet meerderjarig is, dient deze onderstaande te laten lezen en handtekenen door een ouder of voogd!

PRIJZEN

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle aanvragen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

Indien de kosten hoger oplopen om de wens van de opdracht redelijkerwijs te verwezenlijken zal dit (na overleg met de opdrachtgever) doorgerekend worden aan de opdrachtgever.

OFFERTES

Alle aanbiedingen en persoonlijke offertes van Storyteller Productions zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. Elke offertebevestiging door de opdrachtgever, verbindt de opdrachtgever. De persoonlijke offerte vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

BOEKING, BETALING, ANNULATIE

De boeking van een opdracht bij Storyteller Productions is definitief na het betalen van een voorschot (bedrag wordt vooraf afgesproken) en het ondertekenen van onze Algemene Voorwaarden. Zolang de betaling van dit voorschot niet voldaan is en/of zonder ondertekening van de Algemene Voorwaarden, aanzien wij de aanvraag niet als geregistreerd. Zolang deze dus niet voldaan zijn, is er geen sprake van enige samenwerking en-/ of opdracht.

Dit voorschot dient tevens als annulatiekost (bekijk onderaan de voorwaarde omtrent het percentage dat geïnd wordt op het voorschot).

De betaling van het openstaand saldo gebeurt op de dag dat de opdrachtgever de definitieve versie van het project heeft ontvangen (met watermerk) en zijn finale goedkeuring heeft gegeven voor aflevering van het Masterbestand (zonder watermerk). Voor de opdrachtgever dit Masterbestand in ontvangst mag nemen, zal eerst de betaling van het resterende saldo moeten worden voldaan en op onderstaand rekeningnummer verschenen moeten zijn.

Betalingen dienen te gebeuren op volgend rekeningnummer: BE33 7805 9059 7546

Bij annulatie van een opdracht of wijziging van datum door de opdrachtgever, is ons bedrijf niet verplicht het reeds betaalde voorschot terug te betalen. Dit ter compensatie van andere weerhouden opdrachten op desbetreffende dag en administratieve kosten. Ook andere omstandigheden waarin bijvoorbeeld elementen zoals onverwachte weersomstandigheden parten zou spelen volgens de opdrachtgever, geldt het toepassen van een schadeclaim, en dit als volgt:

  1. Ten laatste 30 dagen voor de opdracht = 100% terugbetaald
  2. Ten laatste 21 dagen voor de opdracht = 80% terugbetaald
  3. Ten laatste 14 dagen voor de opdracht = 50% terugbetaald
  4. Ten laatste 7 dagen voor de opdracht = 20% terugbetaald
  5. Ten laatste 3 dagen voor de opdracht = 5% terugbetaald
  6. Ten laatste 1 dagen voor de opdracht = 0% terugbetaald

Indien de opdrachtgever recht heeft op een (gedeeltelijke) terugbetaling gebeurt dit binnen de 30 kalenderdagen na annulatie van de opdracht op het overgedragen rekeningnummer als creditnota.

VERDUIDELIJKING WEERSOMSTANDIGHEDEN: Indien een opdracht staat ingepland op een buitenlocatie, zijn we tot op een bepaalde grens beschermd tegen eventueel buien-, sneeuw– en/of stormen. Indien de weersomstandigheden zich echter niet lenen tot de geplande opnames, vragen we de opdrachtgever tijdig een alternatief te voorzien om de opdracht alsnog te laten plaatsvinden, en ons tijdig op de hoogte te brengen van de wijzigingen betreffende de locatie. Indien de opdrachtgever geen alternatief voorzien heeft kan de betreffende opdracht geannuleerd worden, en dit met behoud van het reeds betaalde voorschot.

FACTUREN & BETALINGEN

De betaling dient te gebeuren op volgend rekeningnummer: BE33 7805 9059 7546. Na toezending van het openstaande factuur, en voor aflevering van het fotomateriaal.

Het resterende saldo dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuur intresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Storyteller Productions zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Door de betaling uit te voeren van het (eind)factuur, bevestigt u eveneens het aangekregen beeldmateriaal gecontroleerd te hebben op eventueel fouten of onjuistheden, en meld dit vooraleer de betaling uit te voeren. U krijgt dan de definitieve versie van de foto’s toegestuurd, waarvan wij niet genoodzaakt zijn deze verder in bewaring (back-up) te houden. Indien de klant om welke reden dan ook afgeleverde bestanden niet meer kan terugvinden, is Storyteller Productions niet genoodzaakt deze terug aan te leveren, noch hiervoor verder op te draaien. Indien de foto’s nog in bezit zijn van Storyteller Productions kan het bedrijf hier extra kosten voor aanrekenen om dit alsnog terug aan de klant te bezorgen.

MODELLEN, MEDEWERKERS, ETC.

MODELLEN: Indien Storyteller Productions instaat voor de aanwerving van modellen, etc. voor een opdracht, laten we deze steeds een goedkeuring voor publicatie ondertekenen. Dit zowel voor onbetaalde als betaalde opdrachten. Indien de opdrachtgever zelf iemand aanbrengt zijn wij in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of conflicten zowel tijdens als na de opdracht.

MEDEWERKERS; Indien er zich bepaalde verwikkelingen (conflicten) voordoen voor, tijdens of na de opdracht, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Storyteller Productions is dus in geen enkel geval aansprakelijk voor conflicten tussen deelnemende partijen, en zal dus in geval van annulatie door dergelijke situaties het volledige bedrag aanrekenen aan desbetreffende partijen.

KLACHTEN

Alle formele klachten met betrekking tot de levering en-/of de prestatie van diensten dienen aangetekend in kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum. Ontvangst van de facturen wordt vermoed te zijn 3 dagen na factuurdatum.

Het tegendeel dient te worden bewezen met een geschrift.

AANSPRAKELIJKHEID

Storyteller Productions is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. Wij als bedrijf kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, etc. van de wederpartij tijdens de fotoshoot. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of de beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotoshoot.

De opdrachtgever gaat er verder mee akkoord Storyteller Productions als bedrijf, de zaakvoerder en medewerkers niet in diskrediet te brengen, noch zal lasteren of belasteren, of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van Storyteller Productions en de mensen aan het bedrijf verbonden kan schaden.

VERZEKERING

Voor, tijden en na de opdracht is ieder individu voor zichzelf aansprakelijk. Wij als bedrijf staan voor een vrije meningsuiting. Indien er tijdens de fotoshoot verwikkelingen ontstaan die de personen voor de camera of de fotograaf in gevaar kunnen brengen, is dit de keuze van iedere partij om dit toe te staan of niet. Storyteller Productions, zal dan ook niet instaan bij gebeurlijke ongevallen.

VOORBEHOUD

Storyteller Productions heeft het recht een opdracht te weigeren indien na aanvaarding, nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering onmogelijk of onaanvaardbaar maken. Ook kan een opdracht na aanvaarding stopgezet worden indien de opdrachtgever niet de gevraagde acties en/of voorbereiding heeft getroffen. In deze gevallen zijn wij genoodzaakt een percentage van het voorschot te innen. Het overige bedrag zal teruggestort worden op de opdrachtgever zijn rekening binnen de 30 kalenderdagen.

OVERMACHTSITUATIES

Bij ziekte of overmacht zullen wij de inspanningen leveren om een collega in te schakelen die werkt aan hetzelfde afgesproken tarief en die gelijkgesteld resultaat zal afleveren. Indien dit om bepaalde redenen niet zou gaan, wordt het volledige bedrag terugbetaald (binnen de 30 kalenderdagen) of indien mogelijk en in samenspraak met de opdrachtgever, wordt de opdracht verplaatst naar een andere dag. En zullen wij een een compensatie schenken voor dit ongemak. Bij overmacht of technische problemen verklaart de opdrachtgever zich akkoord, en kunnen er geen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Er wordt geen (emotionele)schadevergoeding uitbetaald.

PUBLICATIE DOOR STORYTELLER PRODUCTIONS

Storyteller Productions heeft het recht en de toestemming om de gemaakte content (video- of fotomateriaal) te gebruiken, hergebruiken, publiceren en opnieuw te publiceren, in de momenteel en in de toekomst bekende media, inclusief het internet, en voor alle doeleinden. Dit inclusief het portfolio, promotie, educatieve doeleinden, redactioneel gebruik en reclame. Dit tenzij anders besproken en vermeld onderaan de Algemene Voorwaarden. De opdrachtgever stemt hiermee dan ook in na ondertekening van de Algemene Voorwaarden.

BEHIND THE SCENE’S

Tijdens de fotoshoot kan het zijn dat er foto’s of videobeelden gemaakt worden van de locatie (inclusief personen) voor publicatie op sociale media (Facebook, Instagram, website, etc.) Indien de opdrachtgever dit niet wenst (omwille van privacy, gevoelige informatie, etc.), dient dit vooraf gecommuniceerd te worden met de fotograaf van dienst. Dit voor de fotoshoot plaatsvind.

PUBLICATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER

Content gemaakt door Storyteller Productions mag door de opdrachtgever gedeeld worden op sociale media. Het beeldmateriaal mag echter niet verder bewerkt worden (filters, beeldcorrectie, bijsnijden, converteren, etc.) tenzij met goedkeuring van Storyteller Productions.

OPMERKING: Wanneer de opdrachtgever niet akkoord gaat met de publicatie van zijn/haar foto’s, kunnen deze echter toch gepubliceerd worden door Storyteller Productions indien de opdrachtgever om welke reden dan ook het totale bedrag van de fotoshoot niet betaald heeft binnen de termijn van omschreven betalingstermijn (staat telkens vermeld op het factuur).

AUTEURSRECHT

Het project uitgevoerd door Storyteller Productions wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De content (video, audio, foto, etc.) blijven eigendom van Storyteller Productions. Bij levering van de bestanden geeft het bedrijf de opdrachtgever de toestemming om de bestanden te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, tenzij anders overeengekomen. Bij inbreuk op de auteursrechten op de producties van Storyteller Productions, rekent het bedrijf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder (mis)gebruik van desbetreffend werk.

PRIVACY

Storyteller Productions zal in geen geval persoonlijke gegevens (e–mail, telefoon, adres, etc.) doorgeven aan derden of openbaar maken. Ook zal er vooraf besproken worden wie al dan niet in beeld mag komen tijdens de aangevraagde opdracht.

FOTO BEWERKING

Vooraf worden er afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en de fotograaf over de aanpak en bewerking (stijl) van de foto’s. Zo kan de fotograaf het kostenplaatje vooraf reeds berekenen voor desbetreffende opdracht. Gelieve wel rekening te houden dat naargelang het soort aanpassingen en de tijdbesteding aan deze, hiervoor extra kosten zullen aangerekend worden. Foto’s worden pas bewerkt na selectie door de opdrachtgever.

RAW (ONBEWERKTE) BESTANDEN

We maken onze opdrachtgever er graag van bewust dat er normalerwijze geen RAW (onbewerkte) bestanden afgeleverd zullen worden. Tenzij dit bij aanvraag van offerte wordt overeengekomen. Indien deze overeenkomst zich zo heeft gesteld, maken we onze opdrachtgever er wel graag op attent dat bij aflevering van RAW (onbewerkte) bestanden, dit aanzien wordt als het overkopen van de bestanden inclusief de rechten op het artistieke verleende werk. In dit geval zijn we dan ook niet meer verantwoordelijk voor enige verdere toepassingen en/of enige vormen van optredende problemen na ontvangst van deze. Omdat we de overdracht van RAW (onbewerkte) bestanden aanzien als een aankoop inclusief de rechten hier op, rekenen we hiervoor een meerprijs aan.

AFLEVEREN VAN BESTANDEN

De downloadbare bestanden die we afleveren zijn slechts 7 dagen beschikbaar. Indien deze tijd verstreken is, vervalt de downloadlink en heeft u geen toegang meer tot deze. Storyteller Productions is niet genoodzaakt deze link terug te activeren en/of u terug te bezorgen. Hiervoor kunnen dan ook eventuele extra kosten in rekening gebracht worden.

Indien de opdrachtgever recht heeft op een drager (usb, cd, etc.) dient deze bij ontvangst gekeurd te worden door de opdrachtgever. Indien er zich nadien problemen stellen betreffende deze, kan Storyteller Productions niet aansprakelijk worden gesteld. Noch kan er geeist worden, kostenloos een nieuwe te ontvangen.

Afleveringstermijn dient bij aanvraag offerte gemeld en genoteerd te worden. Anders is deze vrij te bepalen door Storyteller Productions. Storyteller Productions tracht echter deze zo kort mogelijk te stellen.

PRODUCTEN

Bij interesse in producten of afdrukken, kan je bij Storyteller Productions vrijblijvend een prijslijst aanvragen. Indien de gewenste producten niet vermeld staan in de prijslijst kan er steeds naar geinformeerd worden bij onze leverancier. We maken hiervan een offerte zodat je nooit voor onverwachtheden komt te staan. Wanneer men immers zelf het initatief neemt om afdrukken of producten met een fotoafdruk te bestellen elders, valt dit NIET onder de verantwoordelijkheid van Storyteller Productions. Elk bedrijf handteerd namelijk andere standaarden, kwaliteiten en services. Storyteller Productions kan dan ook in GEEN allen tijden betrokken geraken in dit process. Dit valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of derden.

Indien de opdrachtgever recht heeft, of aanvraag doet tot het bemachtigen van prints (foto’s, canvas, poster, etc.) Valt dit na in ontvangstneming van de opdrachtgever, niet meer onder de verantwoordelijkheid van Storyteller Productions.
Producten (foto’s, canvas, poster, etc.) dienen bij ontvangst onmiddellijk gekeurd te worden op eventuele fouten. Eens in ontvangst name heeft plaatst gevonden is Storyteller Production niet meer aansprakelijk voor deze. Wij zijn dan ook niet verplicht deze kostenloos recht te zetten. Dit geld evenals voor de meegeleverde items (fotoalbum, opbergbox, etc.)

BEHEER VAN MEDIABESTANDEN

Wij als mediabedrijf zijn na het afleveren van de foto’s, en de bevestiging van goede ontvangst door de opdrachtgever, niet meer verantwoordelijk voor corrupte (foute) bestanden, onjuistheden of dergelijke meer. Indien de opdrachtgever de aangeleverde bestanden om welke reden dan ook niet meer kan terugvinden, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen. We houden immers niet van elk project back-ups bij. Daarom raden we ten zeerste aan om deze zo snel mogelijk verantwoord te kopiëren naar meerdere dragers: usb, harde schijf, Cloud services of dergelijke meer.

CONTENT OPENBAAR MAKEN

We vragen de opdrachtgever niet zomaar toegestuurde foto’s openbaar te maken zonder overleg alvorens het volledige saldo werd voldaan (behoudens voor wat betreft de onbetaalde opdrachten). De foto’s worden om deze reden dan ook beveiligd aangeleverd doormiddel van een watermerk. Het watermerk zal dan ook verwijderd worden na de betaling van de foto’s.